Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

H συμβολή του σχολείου στην ενίσχυση της γλώσσας


        

 Στις μέρες μας , ένα από τα προβλήματα που παρατηρείται στη χώρα μας είναι η γλωσσική κρίση η οποία προέρχεται από τον συνδυασμό συγκεκριμένων παραγόντων. Όμως, παρ’ όλα αυτά ,υπάρχουν ουσιαστικοί τρόποι αντιμετώπισης αυτής της υποβάθμισης, ώστε η γλώσσα να αποκτήσει ξανά την παλιά δύναμή της .


           Ένας από τους φορείς που μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν τον σκοπό είναι το σχολείο το οποίο  πρέπει να αυξήσει τις ώρες  της νεοελληνικής γλώσσας και να βοηθήσει στην όσο το δυνατόν σωστότερη διδασκαλία της εφαρμόζοντας σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους . Επίσης, το σχολείο πρέπει να προτρέψει τα παιδιά να διαβάζουν διάφορα λογοτεχνικά βιβλία ώστε να εμβαθύνουν στη γλώσσα τους και να τους καλλιεργήσει γενικότερα την αγάπη για μάθηση. Μπορεί ακόμα να οργανώσει σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς για την σωστότερη κατάρτισή τους και να τους προτείνει νέες μεθόδους διδασκαλίας .
          Εκτός από τα παραπάνω, το σχολείο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια της γλώσσας μέσω της βιωματικής μάθησης . Προωθώντας δηλαδή την έκδοση εφημερίδας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς λογοτεχνίας και διοργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού με το να εξοικειώνει τους μαθητές με διαφορετικά είδη κειμένων, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά είδη λόγου.
Επιπρόσθετα, το σχολείο πρέπει να λειτουργεί ως χώρος ελεύθερης έκφρασης και να προωθεί το δημιουργικό και γνήσιο διάλογο μεταξύ διδάσκοντα και μαθητή, κάτι που οδηγεί στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης και στη γλωσσικά αναβάθμισή του. Τέλος, το σχολείο πρέπει να πάψει να στηρίζει την αποστήθιση , να προωθεί την εξειδίκευση σε βάρος της ολόπλευρης πνευματικής καλλιέργειας του μαθητή, να μεταβάλλει τη γνώση σε αυτοσκοπό ως μέσο για την επιτυχία στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
          Συμπερασματικά , το σχολείο που είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και ταυτόχρονα σταθμός στη ζωή κάθε ανθρώπου που φοιτά σε αυτό, οφείλει να προσπαθήσει ώστε η γλώσσα μας να ενισχυθεί και να μη χάσει σε καμία περίπτωση τη δύναμή της.

                                                                                                                 Αθανασία Μούκου